LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 7 + príloha I – na základe novoprijatej EÚ iniciatívy pre ochranu opeľovačov navrhujeme doplniť aj indikátor pre opeľovače (napr. pre motýle). Všetky členské krajiny musia totiž zasielať správy ku ochrane území sústavy Natura 2000 a implementácii Prioritized Action Framework (PAF) vrátane opatrení SPP a ich príspevku k napĺňaniu cieľov tejto sústavy. Ciele SPP by preto mali byť nastavené tak, aby prispievali k všeobecným a špecifickým cieľom (ako sú vyššie spomenuté priaznivé stavy) alebo k cieľom pre ochranu biodiverzity. Zároveň navrhujeme finančne zabezpečiť aj finančnú alokáciu na nezávislý, vedecký monitoring opatrení, z kt. bude jasne vidieť, či jednotlivé opatrenia prispievajú k cieľom, pre kt. boli navrhnuté.