LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 5 a 6 – medzi všeobecné a špecifické ciele navrhujeme doplniť špecifické ciele pre biodiverzitu - „dosiahnuť priaznivý stav (FSC = favourable conservation status) pre všetky druhy a biotopy smerníc EÚ pre vtáky a pre biotopy“ a vymedziť určitú plochu s krajinnými prvkami pre ciele ochrany biodiverzity a zmenu klímy“. Podobné ciele navrhujeme aj pri smernici o vode, kde je potrebné dosiahnúť dobrý ekologický stav vôd. Navrhované ciele by mali totiž byť zmysluplné a merateľné, inak nedosiahneme na Slovensku, v EÚ a ani na svetovej úrovni (Agenda 2030) tie ciele, ku ktorým sme sa zaviazali. Nejasné a vágne ciele na druhej strane iba oslabia nový systém a bude to viesť k implementácii takých opatrení v krajinách, kt. neprispejú k zlepšeniu environmentálnych podmienok.