LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku
Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy dlhodobo vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prijatie pozície Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (ďalej len „SPP“). Napriek viacnásobným snahám takáto oficiálna pozícia nebola predložená a ani schválená. Zástupcovia potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektoru v RÚZ (Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska) vnímajú veľmi negatívne fakt, že Riadne predbežné stanoviská k balíku reforiem SPP na obdobie po roku 2020 boli predložené bez predchádzajúceho prerokovania s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami, navyše v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných právnych noriem, rozsiahlosť  stanovísk Slovenskej republiky a najmä nesmiernu dôležitosť daných právnych aktov pre celkovú budúcnosť, smerovanie a financovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, žiadame predmetné stanoviská stiahnuť z ďalšieho konania, prerokovať s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami a následne predložiť do riadneho pripomienkového konania. 

Zároveň navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny na sledovanie celého legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie, prenos informácií z oficiálnych stretnutí a diskusiu k ďalším navrhovaným krokom a postojom zo strany Slovenskej republiky, a to za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv