LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13. riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013(Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu):

Text týkajúci sa čl. 15 nariadenia žiadame preformulovať nasledovne:

- stropovanie/degresívne platby – navrhuje sa spôsob stropovania a degresivity priamych platieb, ktorý nezohľadňuje štruktúru poľnohospodárskeho sektora, predovšetkým podnikov, naprieč EÚ. SR v uvedenej súvislosti odmieta povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb. V prípade dobrovoľného stropovania žiadame, aby bola stanovená jasná metodika výpočtu nákladov, ktoré sa majú odpočítať pri uplatňovaní krátenia tak, aby sa do výpočtu započítala reálna superhrubá mzda u konkrétnych poľnohospodárov v danom roku s tým, že ak by sa mal stanoviť horný strop, musí platiť tento strop v rovnakej výške pre všetky členské krajiny EU.


Odôvodnenie: krátenie dotácií priamo poškodzuje väčšie farmy a najmä tie, ktoré majú vyšší podiel mechanizácie. V porovnaní slovenskej štruktúry poľnohospodárstva so štruktúrou poľnohospodárstva vo väčšine iných krajín EU je tento návrh vyslovene nevýhodný voči SR a preto ho odmietame. 

Pre prípad dobrovoľného krátenia dotácií musí byť jasná metodika ako tento mechanizmus uplatňovať v praxi a aké bude mať dopady na jednotlivé hospodáriace subjekty. Reálna superhrubá mzda u konkrétneho poľnohospodára odzrkadľuje reálne personálne náklady zamestnávateľa.