LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. 68, 69, Kapitola III., Hlavy II. a IV. návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013:
Pri podpore mladých a začínajúcich poľnohospodárov žiadame rovnocenne zohľadniť aj zamestnávanie mladých a začínajúcich poľnohospodárov v existujúcich spoločnostiach – podpora investícii a vytvorenie atraktívnych podmienok pre mladých zamestnancov rovnako ako v iných sektoroch, t.j. žiadame do čl. 68 a 69 a do Kapitoly III., Hlavy II. a IV., ktoré stanovujú formy podpory mladým poľnohospodárom, umožniť rovnakú formu podpory aj mladým zamestnancom v poľnohospodárstve, t.j. tým pracovníkom, ktorí nespĺňajú definíciu mladého poľnohospodára, ale napĺňajú vekovú hranicu a pracujú v poľnohospodárstve ako zamestnanci. 

Odôvodnenie: Z hľadiska štruktúry poľnohospodárskych podnikov v SR považujeme za rovnako dôležité podporovať nielen mladých farmárov, ale aj mladých zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch.