LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
c) Vypracovať k obom materiálom spoločnú analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, z ktorej bude zrejmé, že v nej vyčíslené vplyvy na rozpočet verejnej správy sú spoločné pre oba materiály, keďže ide o navzájom súvisiace materiály.
d) V súvislosti s prechodom na nový model vykonávania SPP sa predpokladá aj zvýšenie administratívnych nákladov, ktoré v súčasnosti nie je možné vyčísliť. Uvedené beriem na vedomie, pričom upozorňujem, že predmetné výdavky bude potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok.