LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
2. V riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa strategických plánov SPP a v riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa financovania, riadenia a monitorovania SPP žiadam
a) V doložke vybraných vplyvov ako aj v riadnom predbežnom stanovisku v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti zaškrtnúť v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ možnosť „Nie“. Táto pripomienka je zásadná.
b) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v tabuľke č. 1 údaje v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ presunúť do riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv“. Uvedené žiadam z dôvodu, že doposiaľ nie sú v RVS rozpočtované prostriedky pre poľnohospodárske fondy na programové obdobie 2021-2027, keďže kapitola MPRV SR v rámci tvorby RVS 2019-2021 nepredložila na MF SR žiadosť o ich zabezpečenie. Táto pripomienke je zásadná.