LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. V riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa strategických plánov SPP v časti 13. Pozícia / vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu  v pozícii k článku 85 žiadam vypustiť poslednú vetu. Táto pripomienka je zásadná.
Odôvodnenie. Stanovenie jednej pevnej miery spolufinancovania na úrovni EÚ by veľmi pravdepodobne znamenalo jej stanovenie na nižšej úrovni ako v prípade menej rozvinutých oblastí (70%), čo by malo so súčasným znížením miery spolufinancovania pre štrukturálne fondy a zvýšením odvodov SR do rozpočtu EÚ dodatočný negatívny vplyv na verejné financovanie SR.