LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 86:
V bode 13 Riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu nariadenia. 

V tomto bode navrhujeme k čl. 86 - alokácia na viazanú podporu - preformulovať text: „Všeobecne navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu ...“ nasledovne: „Navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu do výšky 25 % ...“

Odôvodnenie: SPPK dlhodobo presadzuje zvýšenie alokácie na viazané podpory vo výške 25 % z balíka priamych platieb. Viazané podpory považujeme za najjednoduchšie vykonateľný priamy nástroj na zachovanie produkčných funkcií poľnohospodárstva a tým aj života na vidieku, keďže predmetom podpory viazaných platieb sú najmä komodity, pri ktorých výrobe je zvýšená potreba pracovnej sily. Na druhej strane však vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu.