LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 15:
V bode 13 riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza Pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu. 

V tomto bode navrhujeme nahradiť pozíciu SR k čl. 15 návrhu, ktorá znie: „SR v uvedenej súvislosti nepodporuje povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb a odporúča, aby ČŠ mohli uplatňovať znižovanie platieb na báze dobrovoľnosti. Zároveň bude potrebné diskutovať o vhodnosti metódy výpočtu odpočítania nákladov, a to aj z hľadiska administratívnej náročnosti stanovenia miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou.“ nasledovným znením: „SR v uvedenej súvislosti odmieta povinné stropovanie a degresivitu priamych platieb a žiada, aby ČS mohli uplatňovať znižovanie platieb na báze dobrovoľnosti. V prípade dobrovoľného stropovania žiada, aby bola stanovená jasná metodika výpočtu nákladov, ktoré sa majú odpočítať pri uplatňovaní krátenia tak, aby sa do výpočtu započítala reálna superhrubá mzda u konkrétnych poľnohospodárov v danom roku s tým, že ak by sa mal stanoviť horný strop, musí platiť tento strop v rovnakej výške pre všetky členské krajiny EU.

Odôvodnenie: Stropovanie priamych platieb je pre SR zásadný problém, preto navrhujeme dôraznejšiu formuláciu. Naviac, je absolútne nelogické, aby boli stropované aj viazané priame platby, platby pre mladých poľnohospodárov, redistributívne platby a režimy v záujme klímy a životného prostredia. Na jednej strane chceme podporiť mladých a malých poľnohospodárov, resp. produkciu vybraných komodít a nadštandardné režimy v záujme ochrany klímy a životného prostredia, a na strane druhej túto podporu vzápätí znižujeme. To to opatrenie môže znížiť motiváciu fariem uchádzať sa o tento typ podpory. V porovnaní slovenskej štruktúry poľnohospodárstva so štruktúrou poľnohospodárstva vo väčšine iných krajín EU je návrh nevýhodný voči SR, preto je nutné ho odmietnuť. Pre prípad dobrovoľného krátenia dotácií musí byť jasná metodika ako tento mechanizmus uplatňovať v praxi a aké bude mať dopady na jednotlivé hospodáriace subjekty. Reálna superhrubá mzda u konkrétneho poľnohospodára odzrkadľuje reálne personálne náklady zamestnávateľa.