LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska_SP_čl. 4:
V bode 13 riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, predkladateľ uvádza pozíciu/vyjednávaciu inštrukciu k predkladanému návrhu. 

V tomto bode predkladateľ k čl. 4 návrhu uvádza, že SR v súvislosti s konceptom „skutočného poľnohospodára“ navrhuje lepšie zacielenie definície, prípadne fakultatívnosť konceptu „skutočného poľnohospodára“. 

SPPK súhlasí s lepšou definíciou „skutočného poľnohospodára“ ako tomu bolo v prípade súčasného programovacieho obdobia a nazdávame sa, že navrhovaný legislatívny rámec na to poskytuje Slovenskej republike dostatočný priestor. Nesúhlasíme však s fakultatívnosťou konceptu „skutočného poľnohospodára“ v prípade, ak je to myslené ako dobrovoľné uplatnenie tohto konceptu. Nazdávame sa, že definícia musí jasne oddeliť tých, ktorí na pôde skutočne hospodária od tých, ktorí len poberajú podpory.
Odôvodnenie: V texte pripomienky.