LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 86 – alokácia na viazanú podporu, navrhujeme preformulovať text: „Všeobecne navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu ...“ nasledovne: „Navrhujeme zvýšenie finančných alokácií na intervencie na viazanú podporu do výšky 25 % ...“
Odôvodnenie:  dlhodobo presadzujeme zvýšenie alokácie na viazané podpory vo výške 25 % z balíka priamych platieb. Viazané podpory považujeme za najjednoduchšie vykonateľný priamy nástroj na zachovanie produkčných funkcií poľnohospodárstva a tým aj života na vidieku, keďže predmetom podpory viazaných platieb sú najmä komodity, pri ktorých výrobe je zvýšená potreba pracovnej sily. Na druhej strane však vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu.