LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 74 – všeobecné pravidlá pre finančné nástroje (FN), chýba stanovisko MPRVSR, navrhujeme preto doplniť nasledujúci text: „Napriek tomu, že SR nemá skúsenosti s implementáciou FN v kontexte rozvoja vidieka, považujeme tento nástroj za užitočný a potrebný na stabilizáciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora v SR.“
Odôvodnenie: V roku 2019 MPRV SR uvažuje použiť časť z prostriedkov uvažovanej štátnej pomoci na bonifikáciu úrokov z úverov pre potravinárske a spracovateľské odvetvie. Nazdávame sa, že by to mohlo slúžiť ako pilotný projekt pre implementáciu FN v programovacom období 2021 – 2027. Naviac, finančné nástroje už sú v súlade s Partnerskou dohodou využívané v SR v rámci niektorých operačných programov. Úlohu Koordinačného orgánu pre finančné nástroje plní v súlade s § 6 zákona o finančných nástrojoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky.