LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 72 – výmena znalostí a informovanie, chýba stanovisko MPRVSR, navrhujeme preto doplniť nasledujúci text: „SR požaduje, aby na opatrenia v oblasti výmeny znalostí a informovania bola podpora vo výške 100 % oprávnených výdavkov.“
Odôvodnenie: Šírenie informácií poľnohospodárom a obyvateľom vidieka je v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky absolútne nevyhnutné. Nazdávame sa, že zníženie spolufinancovania z verejných zdrojov výrazne zníži záujem o implementáciu tohto opatrenia zo strany poskytovateľov.