LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 70 – nástroje riadenia rizík navrhujeme nahradiť text: „SR nemá skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja v kontexte rozvoja vidieka, sme toho názoru, že jeho zahrnutie do SP by malo byť na báze dobrovoľnosti ČŠ.“ nasledujúcim textom: „Napriek tomu, že SR nemá skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja v kontexte rozvoja vidieka, považujeme tento nástroj za užitočný a potrebný na stabilizáciu poľnohospodárskeho sektora v SR.“
Odôvodnenie: dlhodobo presadzujeme zavedenie nástrojov na riadenie rizík do praxe ako významného stabilizačného faktora v poľnohospodárskej prvovýrobe. V roku 2019 MPRV SR uvažuje so zriadením rizikového fondu, ktorý by mohol byť pilotným projektom pre implementáciu nástrojov riadenia rizík v programovacom období 2021 – 2027. Nevidíme preto dôvod, aby SR požadovala zavedenie tohto nástroja na báze dobrovoľnosti.