LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 69 navrhujeme doplniť text: „SR požaduje okrem podpory usadenia sa mladých poľnohospodárov a vytvárania startupov na vidieku podporiť aj zamestnávanie kvalifikovaných mladých ľudí v existujúcich poľnohospodárskych podnikoch.“
Odôvodnenie: Štruktúra poľnohospodárskych podnikov v SR vyžaduje aj tento typ intervencie. Poľnohospodárske podniky sa začínajú stretávať s vážnym nedostatkom zamestnancov vo väčšine profesií.