LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 15 sa uvádza, že SR odporúča, aby ČŠ mohli uplatňovať znižovanie platieb na báze dobrovoľnosti. Navrhujeme, aby slovo odporúča bolo nahradené slovom požaduje. Ďalej požadujeme doplniť pripomienku MPRV SR o nasledujúci text: „SR zásadne nesúhlasí s tým, aby sa ako základ pre výpočet stropovania podľa článku 15 brali do úvahy všetky typy intervencií podľa článku 14.“
Odôvodnenie: Stropovanie priamych platieb je pre SR zásadný problém, preto navrhujeme dôraznejšiu formuláciu. Naviac, je absolútne nelogické, aby boli stropované aj viazané priame platby, platby pre mladých poľnohospodárov, redistributívne platby a režimy v záujme klímy a životného prostredia. Na jednej strane chceme podporiť mladých a malých poľnohospodárov, resp. produkciu vybraných komodít a nadštandardné režimy v záujme ochrany klímy a životného prostredia, a na strane druhej túto podporu vzápätí znižujeme. To to opatrenie môže znížiť motiváciu fariem uchádzať sa o tento typ podpory.