LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 Riadneho predbežného stanoviska
V stanovisku k čl. 4 sa uvádza, že SR v súvislosti s konceptom „skutočného poľnohospodára“ navrhuje lepšie zacielenie definície, prípadne fakultatívnosť konceptu „skutočného poľnohospodára“. Súhlasíme s lepšou definíciou „skutočného poľnohospodára“ ako tomu bolo v prípade súčasného programovacieho obdobia a nazdávame sa, že navrhovaný legislatívny rámec na to poskytuje Slovenskej republike dostatočný priestor. Nesúhlasíme však s fakultatívnosťou konceptu „skutočného poľnohospodára“ v prípade, ak je to myslené ako dobrovoľné uplatnenie tohto konceptu. Nazdávame sa, že definícia musí jasne oddeliť tých ktorí na pôde skutočne hospodária od tých, ktorí len poberajú podpory.
Odôvodnenie: V texte pripomienky.