LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Pripomienka k bodu 13 Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu k čl. 71

Text "Taktiež v prípade LEADER sa odkazuje na ustanovenia nariadenia CPR kde sú stanovené ďalšie podmienky uvedenej podpory, o.i. aj to, že v prípade viacfondových stratégií miestneho rozvoja si môžu príslušné riadiace orgány zvoliť tzv. hlavný fond, pričom na stratégiu sa budú uplatňovať pravidlá tohto hlavného fondu. Vzhľadom na skúsenosti s implementáciou iniciatívy LEADER v programovacom období 2007-2013 a 2014-2020, ako i berúc do úvahy, že miestny rozvoj systémom zdola nahor zvaný LEADER sa dlhoročne spolufinancoval z poľnohospodárskych fondov EÚ pre rozvoj vidieka, je SR toho názoru, že uvedený nástroj by mal byť primárne zadefinovaný v nariadení o strategických plánoch SPP a  CPR nariadenie by malo v súvislosti s miestnym rozvojom vedeným komunitou odkazovať na ustanovenia o iniciatíve LEADER  v nariadení o strategických plánoch SPP. Zároveň by bolo v tejto súvislosti vhodné, aby bol EPFRV stanovený ako tzv. hlavný fond, t.j. v prípade viacfondových stratégií by platili pravidlá EPFRV." 

navrhujeme upraviť nasledovne:

"Taktiež v prípade LEADER sa odkazuje na ustanovenia nariadenia CPR kde sú stanovené ďalšie podmienky uvedenej podpory. Vzťah medzi iniciatívou LEADER a ustanoveniami o CLLD v CPR nariadení je veľmi nejasný (návrh všeobecného nariadenia definuje CLLD ako nástroj financovaný EFRR, ESF+ a ENRF, pričom explicitne neuvádza EPFRV, resp. LEADER).  Týmto legislatíva neumožňuje v prípade viacfondových stratégií definovanie EPFRV ako tzv. hlavného fondu, neupravuje spôsob výberu multifondových stratégií a pod. Zároveň z návrhu legislatívy nie je zrejmé ako má byť podpora v rámci nástrojov integrovaného rozvoja a CLLD koordinovaná s podporou v rámci iniciatívy LEADER. SR bude požadovať vyjasnenie tohto vzťahu, vyriešenie nesúladu medzi VN a  návrhom nariadenia o strategických plánoch SPP a definovanie jasných pravidiel pre efektívnu aplikáciu integrovaného rozvoja, ktorý nebude nadmerne zaťažujúci tak pre riadiace orgány, ako aj pre miestne akčné skupiny. V tejto súvislosti bude SR presadzovať také legislatívne znenie, ktoré nebude komplikovať použitie stanovených nástrojov územného rozvoja a zabezpečí synergický a integrovaný územný rozvoj na všetkých typoch územia. Zároveň by bolo v tejto súvislosti vhodné, aby bola aj pri EPFRV možnosť stanovenia tzv. hlavného fondu, t.j. v prípade viacfondových stratégií by mohli platiť pravidlá EPFRV."

Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť odsek v stanovisku týkajúci sa iniciatívy LEADER. Zastávame názor, že samotným problémom nie je len to, v ktorom nariadení bude definícia ustanovení týkajúcich sa CLLD/LEADER, ale problém je širší, nakoľko ustanovenia o aplikácii LEADER v kombinácii s ostatnými fondmi sú veľmi nejasné. EK na jednej strane požaduje dosahovanie synergií (viď ustanovenie v CPR „Synergia medzi rôznymi nástrojmi EÚ sa bude podporovať cez proces strategického plánovania, v ktorom sa určia spoločné ciele a spoločné oblasti pre činnosti v rámci rôznych programov, ako sú napr. spoločná poľnohospodárska politika (SPP)“, na druhej strane návrh ustanovení v legislatíve vôbec neberie do úvahy možnosť kombinovania EPFRV a ostatných fondov v jednej stratégii miestneho rozvoja (možnosť definovania lead fundu, spôsob výberu stratégie a pod.).