LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K návrhu riadneho predbežného stanoviska 

V návrhu riadneho predbežného stanoviska v celom materiáli odporúčame pojem „bezpečnostné previerky“ nahradiť iným vhodným pojmom.

Odôvodnenie:
Uvedený pojem môže byť nesprávne zamieňaný s bezpečnostnými previerkami vykonávanými podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.