LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Nestotožňujem sa s konštatovaním v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Podľa môjho názoru bude mať realizácia materiálu pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu súvisí s navrhovaným zvýšením súm vízového poplatku v článku 16. V časti III. materiálu sa konštatuje, že uvedenie návrhu do praxe bude mať za následok potrebu personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia v rámci legislatívnych a administratívnych zmien, čo predstavuje negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na uvedené je potrebné prepracovať doložku vybraných vplyvov, pričom všetky vplyvy na rozpočet verejnej správy žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov, ako aj schválených limitov počtu zamestnancov dotknutého subjektu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.