LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Predkladaný materiál v časti IV. identifikuje vplyvy na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na to, žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR.

Odôvodnenie:
Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1.), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných. Vzhľadom na fakt, že predkladateľ tento postup nedodržal a nepredložil materiál na PPK, materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk.