LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K b. 12 k recitálu 12, k b. 12 k čl. 32 a k b. 13 vlastného materiálu:

K recitálu 12 sa navrhuje v súvislosti s opravným prostriedkom uplatniť pripomienku, aby sa vypustilo slovo „súdny“. Rovnaká pripomienka sa v b. 13 vlastného materiálu navrhuje k čl. 32 ods. 3, hoci v b. 12 k samotnému čl. 32 nie je uvedená. 

Jednak podľa informácii na stránke eur-lex.europa.eu Výbor stálych predstaviteľov 19. júna 2018 schválil mandát na rokovanie o návrhu s Európskym parlamentom, pričom požiadavka súdneho prieskumu z recitálu 12 a čl. 32 už vypadla. Z tohto dôvodu navrhované pripomienky reflektujú iba pôvodné znenie návrhu nariadenia. 

MS SR však v tejto súvislosti okrem toho upozorňuje, že bez ohľadu na to, či slovo „súdny“ bude z relevantného ustanovenia návrhu nariadenia vypustené alebo nie, nič to nemení na tom, že existujúca judikatúra Súdneho dvora, konkrétne rozsudok vo veci C-403/16 El Hassani, súdny prieskum pri rozhodnutiach o zamietnutí udelenia víza podľa čl. 32 ods. 3 Vízového kódexu vyžaduje (platí pri nezmenení ostatných podmienok v práve EÚ, o ktoré sa v rozsudku opieral Súdny dvor). Preto v súvislosti s očakávanou žalobou Európskej komisie proti Slovenskej republike za nezavedenie súdneho prieskumu, uvedenou aj pri čl. 32 vo vlastnom materiáli, upozorňujeme, že ak by aj návrh nariadenia bol schválený vo verzii, ktorá by nevyžadovala súdny prieskum rozhodnutia o zamietnutí udelenia víza, táto skutočnosť zrejme nezmení šance Slovenskej republiky v očakávanom konaní o žalobe Európskej komisie. Navyše je potrebné upozorniť, že odôvodnené stanovisko Európskej komisie, ktoré predchádzalo podaniu žaloby Európskej komisie, sa týkalo aj chýbajúceho súdneho prieskumu pri zrušení alebo odvolaní schengenských víz. Možno preto očakávať, že žaloba Európskej komisie sa bude týkať aj tohto chýbajúceho súdneho prieskumu.