LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2018/002524-022
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje na predloženie predbežného stanoviska do Národnej rady Slovenskej republiky lehotu 4 týždne, vrátane vypracovania materiálu, jeho predloženia do PPK, MPK a jeho schválenia vedením príslušného rezortu.
Posledná zmena: 25.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/515
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 17.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 17.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)