LP/2018/493 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2669/2018/oPLPS-2
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba plnenia lehôt vyplývajúcich zo Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, schváleného uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.
Posledná zmena: 10.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/493
Dátum začiatku MPK: 10.07.2018
Dátum konca MPK: 18.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)