LP/2018/488 Správa o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 01. júna 2018 vo Viedni

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3960/2018
Podnet: bod B.3 uznesenia vlády SR č. 430/2017 zo dňa 20. septembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/488
Dátum začiatku MPK: 04.07.2018
Dátum konca MPK: 18.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.07.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)