LP/2018/456 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASERP (Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc)
Pripomienka k: čl. I bod 6., 7., 8., 9., 11., 54. a 58. návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 31.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Túto pripomienku považujeme za zásadnú!

1. Doplnenie ustanovenia § 3a ods. 1

V ustanovení § 3a ods. 1 navrhujeme doplniť za poslednú vetu, vetu ktorá bude znieť nasledovne: 
„Na žiadosť sa neprihliada, ak podnikateľ pri podaní žiadosti nepreukáže nedostatok pokrytia internetovým signálom na území, v ktorom sa nachádza predajné miesto“.

Odôvodnenie: 
Doplnenie navrhujeme z dôvodu spresnenia navrhovaného právneho režimu nakoľko vzhľadom na praktické skúsenosti zo zahraničia je dôvodná obava, že k nezákonnému a podvodnému konaniu bude dochádzať predovšetkým v rámci postupu pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3) (tzn. v prípadoch keď bude pokladnica e-kasa klient používaná v tzv. režime „off-line“). Navrhujeme preto, aby zákon jasne stanovoval, že bez potvrdenia od mobilného operátora alebo iného dátového providera poskytujúceho internetové pripojenie na území, v ktorom sa nachádza predmetné predajné miesto, nie je možné žiadať o výnimku podľa § 3a.

2. Zmena a doplnenie ustanovenia §4a

Ustanovenie § 4a odsek 1 navrhujeme zmeniť, tak že bude znieť nasledovne: 
„Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 a podľa § 3a ods. 3 možno používať len virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorej daňový úrad pridelil kód podľa § 7a a ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 a 3 a ktorá je používaná prostredníctvom certifikovaného koncového zariadenia alebo on-line registračnú pokladnicu, ktorej daňový úrad pridelil kód podľa § 7a a ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 a 3 a na ktorú boli vydané certifikáty k softvérovým aj hardvérovým prostriedkom slúžiacich na prevádzku on-line registračnej pokladnice v súlade s týmto zákonom“.

Za odsek 2 navrhujeme doplniť nový odsek 3, ktorý bude znieť nasledovne:
„Okrem požiadaviek podľa odseku 2 musí byť pokladnica e-kasa klient vybavená fiskálnou pamäťou, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 a do ktorej sa automaticky, nezameniteľne a neodstrániteľne ukladajú dátové správy pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3. Hardvérové prostriedky slúžiace na prevádzku on-line registračnej pokladnice alebo koncové zariadenie slúžiace na prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice musia byť certifikované Colným úradom Bratislava. Na certifikáciu hardvérových prostriedkov slúžiacich na prevádzku on-line registračnej pokladnice a koncového zariadenia sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice“.

Odseky 3 a 4 navrhujeme prečíslovať na odseky 4 a 5.

Odôvodnenie:
Máme za to, že požiadavku „nezameniteľného a neodstrániteľného“ uloženia dátovej správy v pokladnici e-kasa klient vyjadrenú v ustanovení § 4a ods. 2 písm. k) nie je možné splniť výlučne softvérovým riešením bez toho, aby pokladnica e-kasa klient nebola vybavená aj príslušným špecializovaným hardvérovým vybavením (t.j. fiskálnou pamäťou), s ktorým podnikateľ nemôže neoprávnene manipulovať bez toho, aby bola takáto (neoprávnená) manipulácia zistiteľná príslušnými kontrolnými orgánmi.
Pamäť (t.j. časť hardvéru slúžiaca na ukladanie a čítanie uložených záznamov), a to či už vstavaná (napr. hard disk) alebo externá (napr. USB kľúč, SD karta, externý hard disk), používaná v osobných počítačoch, smartfónoch, tabletoch a pod. je charakteristická „prepisovateľnosťou“ zaznamenaných údajov. Preto sme toho názoru, že bez toho, aby boli tieto zariadenia (resp. akékoľvek iné zariadenie, ktoré ma slúžiť na prevádzku pokladnice e-kasa klient) vybavené potrebným špecializovaným „neprepisovateľným“ hardvérovým vybavením, ktoré zaručí trvalosť uložených záznamov, fakticky nie je možné zaručiť zákonnú požiadavku „nezameniteľnosti a neodstrániteľnosti“ uloženého záznamu.
Navrhujeme preto, aby zákon ukladal podnikateľom povinnosť používať iba koncové zariadenia vybavené fiskálnou pamäťou príp. iba on-line registračné pokladnice, ktorých hardvérová zložka je vybavená fiskálnou pamäťou. Zároveň za účelom osvedčenia splnenia zákonných požiadaviek na pokladnicu e-kasa klient navrhujeme, aby bola predmetom konania o certifikácii nie len softvérová zložka on-line registračnej pokladnice ale aj jej hardvérová zložka a aj koncové zariadenie slúžiace na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice. Cieľom certifikácie hardvérovej zložky on-line registračnej pokladnice a koncového zariadenia má byť osvedčenie, že pokladnica e-kasa klient disponuje potrebným hardvérovým vybavením na trvalé a nezameniteľné uloženie dátových správ v prípade prekročenia hraničnej doby odozvy pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa alebo v prípade postupu podľa § 3a ods. 3.
Navyše sme toho názoru, že jedine údaje získané z fiskálnej pamäte (t.j. z certifikovaného neprepisovateľného média) môžu v prípadnom trestnom alebo priestupkovom konaní slúžiť ako relevantný dôkaz získaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Bez toho, aby bola hardvérová zložka/koncové zariadenie pokladnice e-kasa klient vybavená špecializovaným hardvérom (t.j. fiskálnou pamäťou), zákonodarcom predkladané riešenie fakticky znemožní orgánom činným v trestnom konaní zabezpečiť relevantné dôkazy, v prípadoch kedy sa podnikateľ sústavne alebo dlhší čas dopúšťa trestnej činnosti tým, že neoprávnene upravuje dátové správy ukladané (podľa návrhu zákona) na prepisovateľnom médiu v pokladnici e-kasa klient pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3. Spoločenská nebezpečnosť takto páchanej trestnej činnosti pritom vysoko prevyšuje prípady, kedy je trestná činnosť páchaná iba na báze individuálnych prípadov. Logickým dôsledkom zhoršenia dôkaznej situácie orgánov činných v trestnom konaní pri trestnej činnosti alebo priestupkoch páchaných za použitia pokladnice e-kasa klient bude, že výrazná časť podnikateľov bude v snahe minimalizovať riziko „odhalenia“ preferovať tento spôsob evidencie a vystavovania pokladničných dokladov na úkor evidovania tržby v registračnej pokladnici vybavenej fiskálnou pamäťou.
Z dôvodu, že s ohľadom na doterajšie skúsenosti zo zahraničia sme presvedčení, že predovšetkým používanie pokladnice e-kasa klient v režime „off-line“ (t.j. v našom prípade pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3) poskytuje najväčší priestor na nezákonné a podvodné konanie, navrhujeme, aby zákon explicitne ustanovoval, že na evidenciu tržby je možné používať iba zariadenia, ktoré sú vybavené fiskálnou pamäťou, t.j. buď elektronickú registračnú pokladnicu alebo (za predpokladu prijatia nami navrhovaných zmien) pokladnicu e-kasa klient.

3. Zmeny v ustanovení § 4c

Ustanovenie § 4c odsek 1 navrhujeme rozdeliť do dvoch samostatných odsekov, ktoré budú znieť nasledovne:
„(1) Za účelom posúdenia splnenia požiadaviek na pokladnicu e-kasa klient podľa § 4a ods. 2 Colný úrad Bratislava vykoná:
a) testovanie softvéru on-line registračnej pokladnice podľa testovacích scenárov zverejnených na webovom sídle finančného riaditeľstva a vyplní testovací protokol, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
b) bez zbytočného odkladu zašle finančnému riaditeľstvu testovací protokol, z ktorého vyplýva, či softvér on-line registračnej pokladnice spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 a či úspešne vyhovel testovacím scenárom podľa písmena a).
(2) Výrobca, dovozca alebo distribútor softvéru on-line registračnej pokladnice je povinný:
a) predložiť Colnému úradu Bratislava žiadosť o vykonanie testovania podľa odseku 1 na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle,
b) k žiadosti podľa písmena a) predložiť softvér on-line registračnej pokladnice nainštalovaný na vzorovom modeli hardvérových prostriedkov spĺňajúcich požiadavky podľa § 4a ods. 3, ktoré umožňujú používanie softvéru on-line registračnej pokladnice,
c) predložiť Colnému úradu Bratislava všetky dokumenty, doklady a veci, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie testovania podľa odseku 1 a na ktorých preloženie výrobcu, dovozcu alebo distribútora softvéru on-line registračnej pokladnice Colný úrad Bratislava vyzve,
d) finančnému riaditeľstvu sprístupniť na území Slovenskej republiky softvér on-line registračnej pokladnice uvedený v odseku 3 písm. c),
e) pri každej aktualizácii softvéru on-line registračnej pokladnice, ktorá má vplyv na požiadavky podľa § 4a ods. 2 alebo na výsledky testovacích scenárov podľa odseku 1 písmena a) postupovať podľa písmen a) až d), 
f) po ukončení predaja certifikovaného softvéru on-line registračnej pokladnice túto skutočnosť bezodkladne oznámiť finančnému riaditeľstvu“.

Odsek 2 navrhujeme prečíslovať na odsek 3 a úvodné slovo „Vyhlásenie“ v prvej vete odseku nahradiť slovom „Žiadosť“. Odkaz na odsek 1 písmeno b) navrhujeme prečíslovať na odsek 2 písmeno a). Slovo „vyhlásenia“ v písmene c) navrhujeme nahradiť slovom „žiadosti“. Písmeno d) odseku 2 navrhujem s ohľadom na vyššie uvedené zmeny vypustiť v celom rozsahu.

Odsek 3 navrhujeme prečíslovať na odsek 4 a jeho písmeno a) navrhujeme zmeniť a doplniť nasledovne:
„Finančné riaditeľstvo vydá certifikát na softvér on-line registračnej pokladnice, ak výrobca, dovozca alebo distribútor softvéru splnil povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až e) a ak softvér on-line registračnej pokladnice podľa výsledkov uvedených v testovacom protokole vyhotovenom Colným úradom Bratislava spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 a vyhovel testovacím scenárom podľa odseku 1 písmena a)“.

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby testovanie softvéru on-line registračnej pokladnice vykonával Colný úrad Bratislava. Domnievame sa, že v praxi by testovanie softvéru zo strany výrobcov, dovozcov alebo distribútorov viedlo k interpretačným rozporom týkajúcich sa zákonných požiadaviek na pokladnicu e-kasa klient. Máme za to, že v dôsledku takýchto rozporov by nebol zabezpečený jednotný postup resp. rovnocenné podmienky pri vyhodnocovaní testovania softvéru, ako ani pri jeho samotnej certifikácii. 
Podľa navrhovaného znenia zákona finančná správa navyše v rámci konania o certifikácii softvéru nevykonáva žiadnu materiálnu kontrolu splnenia zákonných požiadaviek na pokladnicu e-kasa klient. To znamená, že podľa navrhovaného znenia zákona sa finančná správa v rámci konania o certifikácii softvéru má spoliehať iba na vyhlásenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora softvéru o splnení zákonných požiadaviek a na výsledky testovania uvádzané výrobcom, dovozcom alebo distribútorom softvéru v testovacom protokole.
Údaje získané Colným úradom Bratislava pri testovaní softvéru by boli nepochybne relevantné aj pre kontrolné orgány a pre orgány činné v trestnom konaní, a to či už v rámci prevencie pred trestnou a/alebo priestupkovou činnosťou alebo v rámci odhaľovania a vyšetrovania konkrétnej trestnej činnosti, príp. pri udeľovaní sankcií za porušenie zákona.
Navrhujeme tiež, aby sa testovanie softvéru vykonávalo priamo na zariadeniach (hardvérových prostriedkoch on-line registračnej pokladnice), na ktorých sa softvér v praxi bude používať, aby sa zabezpečilo komplexné posúdenie splnenia zákonných požiadaviek na pokladnicu e-kasa klient.

V odseku 3 písm. d) navrhujeme vypustiť slovo „vymaže“ a nahradiť ho slovami „zapíše údaj o zrušení certifikátu“.

Odôvodnenie:
Z dôvodu prehľadnosti a úplnosti informácie navrhujeme, aby v zozname certifikovaných softvérov bolo trvalo uvedené, že certifikát ku konkrétnemu softvéru bol zrušený a dátum právoplatnosti rozhodnutia o zrušení certifikátu.
Domnievame sa, že tieto údaje sú dôležité nie len pre podnikateľov a verejnosť, ale aj pre kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní.

Odseky 4, 5, 6 a 7 navrhujeme s ohľadom na vyššie uvedené zmeny prečíslovať na odseky 5, 6, 7 a 8. Zároveň navrhujeme prečíslovať aj odkazy v odseku 4 z „3 písm. b)“ na „4 písm. b)“ a odkaz v odseku 5 z „3 písm. c)“ na „4 písm. c). 

Odôvodnenie:
Prečíslovanie navrhujeme v dôsledku rozdelenia odseku 1 a doplnenia nového odseku 2.

4. Doplnenie § 8 ods. 1

V ustanovení § 8 ods. 1 navrhujeme v druhej vete za slová „zaslať v elektronickej podobe“ doplniť slovo „výlučne“ a za slová „ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to“ navrhujeme doplniť slovo „preukázateľne“. Za druhú vetu navrhujeme doplniť novú vetu, ktorá bude znieť nasledovne: 
„Súhlas je udelený preukázateľne, ak bol udelený kupujúcim písomne vo formulári uvedenom v prílohe č. 2“.

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby boli podnikatelia naďalej povinní prioritne vydávať kupujúcim pokladničné doklady v tlačenej forme. Možnosť vydať kupujúcemu pokladničný doklad prostredníctvom elektronickej pošty navrhujeme ustanoviť výlučne v prípade, ak o to kupujúci podnikateľa preukázateľne požiada. Na tento účel navrhujeme pripraviť osobitný formulár, do ktorého kupujúci vlastnoručne a čitateľne uvedie svoju adresu elektronickej pošty. Navrhujeme, aby formulár obsahoval aspoň dátum, miesto a hodinu obchodnej transakcie (prijatia tržby) medzi podnikateľom a kupujúcim. Jedno vyhotovenie formuláru má slúžiť podnikateľovi na preukázanie splnenia podmienok na zaslanie pokladničného dokladu na adresu elektronickej pošty kupujúceho v prípade úradnej kontroly. Druhé vyhotovenie formuláru slúži kupujúcemu na preukázanie obchodnej transakcie medzi podnikateľom a kupujúcim pre prípad, že pokladničný doklad nebude z akéhokoľvek dôvodu doručený do schránky elektronickej pošty. Môže ísť najmä o prípady, kedy podnikateľ pri zadávaní adresy emailovej pošty kupujúceho urobí chybu v písaní ako aj o prípady na strane kupujúceho, kedy schránka elektronickej pošty (napríklad z kapacitných dôvodov) odmietne prijatie elektronicky zaslaného pokladničného dokladu.
Rovnako máme za to, že preferované zachovanie tlačenej formy pokladničných dokladov je pri súčasnom stave elektronickej gramotnosti obyvateľstva nevyhnutné aj z pohľadu ochrany spotrebiteľa a zachovania jeho práv súvisiacich s prípadnou reklamáciou zakúpeného tovaru/služby a jeho zákonnými možnosťami odstúpiť od zmluvy s podnikateľom. Existuje dôvodná obava, že kupujúci, ktorý nemá v reálnom čase možnosť overiť doručenie pokladničného dokladu do jeho schránky elektronickej pošty, by mal aj napriek jednému vyhotoveniu formulára o udelení súhlasu so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej forme neprimerane sťažené podmienky pre uplatňovanie svojich spotrebiteľských práv. 
Sme toho názoru, že poskytovanie pokladničných dokladov prostredníctvom elektronickej pošty vo forme, aká je uvedená v návrhu zákona nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. nariadenie GDPR). Zákonné oprávnenie spracovať osobný údaj, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho nepredstavuje dostatočnú ochranu pred možným zneužitím osobných údajov uvedených na pokladničnom doklade v proces prenosu a/alebo v prípade, ak bude tento doručovaný do schránky elektronickej pošty bez primeranej bezpečnostnej ochrany.

5. Doplnenie § 17 ods. 5

V ustanovení § 17 ods. 5 navrhujeme za slová „certifikácii elektronickej registračnej pokladnice“ doplniť čiarku a za ňu slová „hardvérových prostriedkov slúžiacich na prevádzku on-line registračnej pokladnice a koncového zariadenia“. 

Odôvodnenie:
Doplnenie navrhujeme v nadväznosti na navrhovanú zmenu a doplnenie § 4a.

6. Zmeny v § 18ce

S ohľadom na navrhované doplnenie odseku 3 v § 4a navrhujeme doplniť odkazy v ustanovení § 18ce ods. 3 , 4 a 5 o odsek 3 § 4a, t.j., tak aby nové odkazy v ustanoveniach § 18ce ods. 3 , 4 a 5 zneli nasledovne: „§ 4a ods. 2 a 3“.

Odôvodnenie:
Prečíslovanie odkazov navrhujeme v dôsledku navrhovanej zmeny a doplnenia ustanovenia § 4a.