LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v metodike pri výpočte maximálneho ročného školného pre jednotlivé študijné odbory do väčšej miery diferencovať maximálne školné v študijných odboroch nielen podľa nákladovej náročnosti, ale aj podľa dopytu pre jednotlivé odbory.

Okrem nákladovosti odporúčam prihliadať aj na dopytové faktory, ktoré odrážajú atraktivitu daného študijného odboru zo strany uchádzačov tak, aby vysoké školy mohli efektívne nastaviť školné na vyrovnanie disproporcií medzi počtami uchádzačov a kapacitou. V študijných odboroch, v ktorých počet uchádzačov o štúdium prevyšuje kapacitu pri súčasnej maximálnej hranici školného existuje pre vysoké školy priestor na zvýšenie príjmov zo školného pri zachovaní počtu študentov daného študijného odboru.