LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V súlade s bodom 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa  na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej  komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov,  ako gestor sociálnych vplyvov žiadame o predloženie predmetného návrhu 
na záverečné posúdenie vybraných vplyvov.