LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame prehodnotiť existenciu sociálneho vplyvu predmetného návrhu opatrenia, nakoľko sa ním zvyšujú sumy maximálneho ročného školného pre študijné programy 
v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách a to priemerne o min. 100 eur v rámci jednotlivých odborov a stupňov štúdia. Toto navýšenie má potenciálny vplyv na zvýšenie výdavkov vybraných skupín obyvateľstva, ktorých veľkosť nie je zanedbateľná, nakoľko zasahuje minimálne 4000 osôb, ktoré sú (podľa štatistík CVTI SR k roku 2017) študentmi verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl 
v externej forme štúdia. V nadväznosti na identifikovanie negatívneho sociálneho vplyvu predmetného materiálu je tiež, v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vplyvov, potrebné vypracovať separátnu analýzu sociálnych vplyvov. V prípade predmetného materiálu je potrebné špecifikovať jeho negatívny sociálny vplyv predovšetkým v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, ktorý sa vzťahuje na vplyv na hospodárenie domácností.