LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložka vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 5. doložky vybraných vplyvov odporúčame uviesť nulový variant podľa Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (Obsahové požiadavky doložky vybraných vplyvov, bod 5.).