LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pri niektorých opatreniach uvedených v materiáli sa pri „zdroji financovania“ uvádza, že „sa nevyžaduje“, aj keď opatrenia môžu mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Napr. v časti 3.2.2 vyplýva z opatrenia č. 1 podpora financovania zo strany vlády pri koncepcii bezpečnosti doporučenými riešeniami a štandardami pre  Inteligentný priemysel a z opatrenia č. 3 realizácia kontrol aplikovaných bezpečnostných opatrení nezávislou auditnou skupinou. Aj takéto opatrenia žiadame kvantifikovať v analýze vplyvov s uvedením finančného krytia.