LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z predloženého materiálu vyplýva pre MF SR iba 1 úloha (spolugestorstvo), a to z opatrenia č. 8 na str. 24 (spolufinancovanie vysokoškolského vzdelávania súkromným kapitálom). Z hľadiska kompetencií žiadam túto úlohu pre MF SR vypustiť. Zároveň žiadame z návrhu uznesenia vlády SR vypustiť úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií, ktoré v bodoch B. 1. a B. 2. ukladajú plniť opatrenia stanovené v akčnom pláne inteligentného priemyslu SR a predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o plnení opatrení. Rovnako je potrebné vypustiť MF SR aj z vlastného materiálu (str. 24 a str. 44).