LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti 3.3 Trh práce a vzdelávanie na str. 15 žiadame vypustiť vetu: „Vytvoriť také motivačné prostredie pre zamestnávateľov, aby títo nielen umožnili, ale priamo podporovali a podieľali sa na celoživotnom vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie svojich zamestnancov okrem iného aj zavedením tzv. superodpočtu týchto nákladov zo základu dane vo výške najmenej 100% podobne ako je to pri nákladoch na výskum a vývoj alebo poskytovaním cvičných technológií vybraným fakultám vysokých škôl a stredným odborným školám nakoľko bez vysokokvalifikovaných pracovníkov nebude výskum a vývoj možné realizovať“. Upozorňujeme, že zavádzanie podobného typu daňovej úľavy môže viesť k neželanej daňovej optimalizácii, cez ktorú by si zamestnávatelia mohli efektívne znižovať svoju daňovú povinnosť. Nie je jednoznačné, že práve táto forma daňovej úľavy by zvýšila záujem o celoživotné vzdelávanie. V súvislosti s poskytovaním cvičných technológií pre školy bola 
14. 6. 2018 schválená v NR SR novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej súčasťou je aj úprava zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej bude môcť daňovník odpisovať majetok, ktorý priamo nevyužíva, ale je využívaný v procese duálneho vzdelávania alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením podniková škola