LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadné pripomienky
1. V kapitole 3.4.2. opatrenie č. 6 návrhu vlastného materiálu žiadame vypustiť ako zodpovedný subjekt MDV SR. Rovnako v kapitole 4 časť 4 bod 6.
2. V časti B.1 a B.2 návrhu uznesenia žiadame vypustiť slová „ministrovi dopravy a výstavby“.
Odôvodnenie 
Gestorom Jednotného digitálneho trhu v podmienkach Slovenskej republiky je Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Rezort MDV SR je len gestorom niektorých legislatívnych noriem, ktoré patria pod Jednotný digitálny trh. Vzhľadom na túto skutočnosť a na znenie druhého bodu v časti „Popis čiastkového opatrenia“ žiadame vypustiť MDV SR ako zodpovedný subjekt. Podľa nášho názoru MDV SR a MH SR by mali byť len spolupracujúcimi subjektmi. Táto skutočnosť by mala byť následne premietnutá aj v nami navrhovanom znení uznesenia vlády SR.