LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. K vlastnému materiálu

Vo vlastnom materiáli na strane 12 v časti 3.2.1. Swot analýza v časti Ohrozenia žiadame vypustiť vetu „Nedostatočné, až takmer žiadne legislatívne povedomie týchto dodávateľov o smernici EÚ 2016/1148 a jej dopadoch.“. 

Odôvodnenie: 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016) (ďalej len „smernica NIS“) bola transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 69/2018 Z. z., ktorý je všeobecne záväzný, platný a účinný od 1. apríla 2018. Tvrdenie „Nedostatočné, až takmer žiadne legislatívne povedomie týchto dodávateľov o smernici EÚ 2016/1148 a jej dopadoch“ vzhľadom na existenciu všeobecne záväzného a účinného právneho predpisuje nie je vecne a právne správnym konštatovaním.

Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú.