LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. K vlastnému materiálu

Vo vlastnom materiáli na strane 11 v časti 3.2. Základné princípy IT bezpečnosti implementácie Inteligentného priemyslu druhom odseku v prvej vete žiadame vložiť nad slová „kybernetická bezpečnosť“ odkaz na poznámku pod čiarou x, ktorá znie: 

„x) § 3 písm. g) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Odôvodnenie:
Predkladaný materiál v celom svojom obsahu opomína existenciu zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“), ktorý obsahuje legislatívne vymedzenie použitých pojmov a zároveň určuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v celom spektre vzťahov.

Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú.