LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
- V Doložke vybraných vplyvov, informácie uvedené v bode 5. Alternatívne riešenia doložky vybraných vplyvov nie sú v súlade s povinnými obsahovými požiadavkami pre tento bod doložky ustanovenými v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov, preto je potrebné uvedené zosúladiť a uviesť relevantné informácie požadované pre tento bod doložky vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Zabezpečenie zosúladenia návrhu s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.