LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
- V Časti 3.3.1 SWOT analýza, str. 18, slová „Opatrenia na zamestnanie mladých absolventov SŠ a VŠ sú dlhodobo neúspešné a Slovensko má jeden z najvyšších podielov nezamestnaných mladých ľudí v EÚ“ žiadame nahradiť slovami „Opatrenia na zamestnanie mladých absolventov SŠ a VŠ boli dlhodobo neúspešné, riešeniami s podporou ESF sa v rokoch 2016 a 2017 podarilo znížiť počet mladých evidovaných nezamestnaných takmer o 50 %, avšak ich ohrozenia potenciálne naďalej pretrvávajú“.  
Odôvodnenie: Objektivizácia  slabých stránok trhu práce a vzdelávania.