LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
- K Časti 3.3.1. SWOT analýza, všeobecne. Nesúhlasíme s predkladateľom s viacerými závermi SWOT analýzy, pretože táto nekorešponduje so skutočnými otázkami, ktoré sa na pôde EÚ, MOP a odbornej literatúre diskutujú. Odôvodnenie: V skutočnosti sa diskutuje o zabezpečení ochrany pre skupiny osôb, ktoré sú na pomedzí pracovnoprávnych vzťahov a samostatnej práce, v oblasti MOP sa začal používať pojem self-employed worker, v rámci záverov z konferencie MOP z roku 2018 dominuje otázka zabezpečenia napr. práva na združovanie, pokrytia kolektívnym vyjednávaním a teda zlepšenia ochrany týchto skupín osôb, ktoré sú zjavne ekonomicky závislé na silnejšom subjekte ale nie sú zamestnancom v klasickom zmysle slova (referencia:https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/texts-adopted/WCMS_633143/lang--en/index.htm). Tu je však potrebné povedať, že otázka regulácie (ochrany týchto osôb) ešte nebola v SR nastolená ani zo strany odborov. Zákonník práce definuje znaky závislej práce, a teda sa testuje, či osoba je alebo nie je zamestnancom. Ak osoba nie je zamestnancom nespadá po Zákonník práce.                   Do budúcna sa bude diskutovať práve to, či osoby napr. v zdieľanej ekonomike, ekonomicky závislé na niekom (napr. 90% svojho príjmu, s dlhodobým kontraktom)  majú požívať niektoré z práv zamestnancov (viď. snaha o reguláciu v Holandsku).