LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
- V Časti 3.3. Trh práce, str. 16, žiadame vypustiť slová „chýbajúca podpora flexibilných foriem práce“, resp. žiadame doplniť, v čom presne spočíva chýbajúca podpora flexibilných foriem práce (dane, poistenie?), keďže Zákonník práce upravuje v podstate všetky existujúce a relevantné formy, ktoré sú aj v právnych úpravách iných štátov (aj keď niektoré sú možno pomenované inak – napr. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú využívané prostredníctvom desiatok tisíc zamestnancov a suplujú pri príležitostnej práci mnohé formy flexibilnej práce, ktorá má v iných štátoch iné pomenovanie). Odôvodnenie: V Zákonníku práce je v súčasnosti upravená pomerne široká úprava podpory flexibilných foriem, ktoré sú aj v právnych úpravách západných štátov: či už sa jedná o pracovný pomer na dobu určitú (§ 48), pracovný pomer na kratší pracovný čas (§49), delené pracovné miesto (§ 49a), inštitút domáckej práce a telepráce (§52), agentúrne zamestnávania § 58), dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223-228a), pružný pracovný čas (§ 88), konto pracovného času (§ 87a), a pod.