LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K návrhu uznesenia:
V Bode B.2. žiadame slová „každoročne k 31. decembru“ nahradiť slovami „každoročne do 31. marca“.  Odôvodnenie: Zabezpečenie predpokladov vykonateľnosti tohto bodu uznesenia. V aplikačnej praxi plnenia opatrení je štandardné, že ich vyhodnotenie vrátane kvantitatívnych údajov za príslušný kalendárny rok nie je k dispozícii už  k 31.12. príslušného kalendárneho roka.