LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, časti 3.1.2. Opatrenia je v rámci Opatrenia č. 6 určený ako spoluzodpovedný subjekt aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. Vzhľadom na skutočnosť, že zástupcovia ÚPV SR nemali možnosť zúčastňovať sa na príprave predkladaného materiálu (o jeho príprave ani nemali vedomosť), ako aj vzhľadom na to, že predmetné opatrenie je formulované pomerne všeobecne, bez vymedzenia konkrétnych z neho vyplývajúcich úloh a bez vymedzenia konkrétnych kompetencií jednotlivých zainteresovaných zodpovedných subjektov, nie je pre ÚPV SR objektívne možné za danej situácie zaujať k tomuto materiálu stanovisko. ÚPV SR si preto dovoľuje vyhradiť možnosť zaujatia stanoviska až po tom, ako bude oboznámený s konkrétnou úlohou, ktorá mu má byť v rámci napĺňania Akčného plánu zverená.