LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hajdušek, igor
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky obyčajné:
Zjednotiť používania pojmov v celom materiáli  – Centrá digitálnych inovácií, Centrá digitálnych kompetencií  napr. str.5 a 6 a str.44 bod.12 ...

Zjednotiť používanie názvu  - používané -  Inteligentný priemysel, inteligentný priemysel,  (3.4.2 , napr. str.35, 37, a ďalšie v celom materiáli), niekde Smart industry (3.5.1. Swot analýza, napr. str, 38, str. .42... ) 

Zjednotiť používanie názvu Akčný plán inteligentného priemyslu alebo akčný plán inteligentného priemyslu, napr.str.8, str. 39...

Zosúladiť   stanovenie rokov  do roku 2020 alebo 2025  na str.20
Navrhované opatrenia je možné rozdeliť do štyroch oblastí plus prierezové aktivity:
a. Identifikácia stavu ponuky a požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu pre inteligentný priemysel do roku 2020 a odhad do roku 2030
Opatrenie č. 1: Identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry vo vzťahu k potrebným počtom a kvalifikovanosti ľudských zdrojov relevantných pre oblasť inteligentného priemyslu do roku 2025 a s výhľadom do roku 2030.