LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli na strane 31 v časti 3.4.1 SWOT analýza navrhujeme celú formuláciu „Nízka aktivita SR na pôde Rady a inštitúcií EÚ pri nastavovaní podmienok pre rozvoj inteligentného priemyslu Jednotného digitálneho trhu“ vypustiť alebo riadne vysvetliť čo sa konkrétne týmto myslí. Pre inteligentný priemysel bola v rámci jednotného digitálneho trhu explicitne vydané len nelegislatívne opatrenie, preto je nutné vysvetliť, aké formulácie Rady má predkladateľ na mysli.