LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame o vyznačenie pozitívneho vplyvu na informatizáciu spoločnosti v doložke vplyvov a vypracovanie analýzy vplyvov.

Odôvodnenie: 
  Žiadame o vyznačenie pozitívneho vplyvu na informatizáciu spoločnosti v doložke vplyvov a vypracovanie analýzy vplyvov.
 Nakoľko je z predloženého materiálu zrejmé a predkladateľ to uvádza aj v poznámke v doložke vplyvov, že bude zavedená nová alebo rozšírená pôvodná služba, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť aj v doložke vplyvov na informatizáciu spoločnosti ako pozitívny vplyv a následne doplniť/vypracovať analýzu vplyvov. Zároveň by som si dovolil upozorniť predkladateľa na zákon 275/2006 o ISVS, konkrétne § 3 ods. 4 písm. f) prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánujú poskytovať.