LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame zrušiť gestorstvo v oblastiach a opatreniach:
Základné princípy IT bezpečnosti implementácie Inteligentného priemyslu: 
 - Vydanie koncepcie bezpečnosti pre Inteligentný priemysel s podporou vlády na realizáciu jej princípov.
-Vytvoriť akčný plán spolufinancovania bezpečnostných opatrení Inteligentného priemyslu.
 -Vykonanie auditu bezpečnosti opatrení realizovaným bez spolufinancovania.

Odôvodnenie:
Podľa prílohy č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ÚPPVII vykonáva pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti v sektore verejná správa pre podsektor Informačné systémy verejnej správy.
Vzhľadom na to, že cieľom návrhu Akčného plánu inteligentného priemyslu je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu, bez ohľadu na ich veľkosť, zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie, inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschopnosti: znížením byrokratickej záťaže, úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov a trhu práce, spolufinancovaním výskumu, vytváraním Centier digitálnych inovácií (Digital Innovation Hubs) atď,  a v uvedených opatreniach návrhu Akčného plánu nie je bližšie špecifikovaná oblasť bezpečnosti, ÚPPVII nesúhlasí v zmysle svojej pôsobnosti s úlohou gestora, resp. spolugestora v danej oblasti.