LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SŽZ (Slovenský živnostenský zväz)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Slovenský živnostenský zväz víta návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu, ktorý obsahuje súbor opatrení na zmapovanie potrieb podnikateľského sektora v oblasti digitalizácie a prechodu na Ekonomiku 4.0. a následne na poskytovanie podpory  formou poradenstva aj finančnými nástrojmi pre úspešný prechod podnikov na nové systémy a postupy práce. 

Pre úspešnú implementáciu akčného plánu je potrebné zdôrazniť, že bude dôležité, ako sa zodpovedné subjekty vysporiadajú s realizáciou jednotlivých opatrení akčného plánu a či zachovanú skutočnú adresnosť  podpory a poradenstva pre subjekty zapojené do procesov transformácie – či už podnikov, najmä malých a stredných firiem,   školských zariadení alebo zamestnávateľských organizácií.
K návrhu Akčného plánu predkladáme za SŽZ tieto zásadné pripomienky:

Kapitola 1. Všeobecná časť,
Podkapitola „Vplyv digitalizácie a aspektov Priemyslu 4.0 na malé a stredné podniky“ – 

požadujeme doplniť vetu

Uvedená štúdia vznikla v rámci projektu financovaného z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu, „Slovenskú republiku v projekte zastupoval Slovenský živnostenský zväz.“

Ďalej požadujeme doplniť okrem hlavných zistení projektu do podkapitoly aj tento text:

„Mikropodniky a malé podniky zohrávajú rozhodujúcu úlohu v sektore služieb. Preto zdôrazňujeme, že rozvoj digitalizácie a robotických technológií je potrebné analyzovať aj v sektore služieb, najmä v prípade malých podnikov poskytujúcich maloobchodné služby. 
Je zrejmé, že ešte niekoľko desiatok rokov nebude robotizácia schopná nahradiť opravárenské, inštalatérske činnosti drobného priemyslu v profesiách podstatných pre zabezpečenie potrieb obyvateľstva. Výkon remeselných činností nie je možné nahradiť robotmi  a aj v budúcnosti ostane v týchto činnostiach vysoký podiel manuálnej práce a individuálneho posúdenia činnosti. Je však isté, že  mnohé remeselné profesie sa musia obnoviť, rozšíriť svoj profil a vyžadovať čoraz väčšiu odbornú prípravu a investície. Očakáva sa, že automatizácia a digitálna technológia vstúpia aj do života najmenších podnikov, čo nahradí alebo odstráni určitú organizačnú a administratívnu prácu. To bude mať vplyv aj na vnútornú pracovnú silu malých podnikov. „

Kapitola 3  Návrhy opatrení v rámci prioritných oblastí.
Kapitola 3.3. Trh práce a vzdelávanie,   podkapitola 3.3.2. Opatrenia
Opatrenie č.1: Identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry vo vzťahu k potrebným počtom a kvalifikovanosti ľudských zdrojov relevantných pre oblasť inteligentného priemyslu do roku 2025 a s výhľadom do roku 2030 – požadujeme doplniť popis opatrenia:

• Nadväzujúci kvalitatívny prieskum medzi zamestnávateľmi v jednotlivých sektoroch (za asistencie  zamestnávateľských podnikateľských združení a priemyselných komôr/ asociácií) „so zohľadnením rozdielov podľa veľkostnej štruktúry podnikov – SZČO, mikropodniky, malé a stredné podniky.“


Opatrenie č. 4:  Systémová zmena vzdelávacieho systému pripravujúceho pracovníkov pre potreby praxe a konkrétne inteligentného priemyslu – požadujeme doplniť popis opatrenia:
• Podpora Sektorových rád ako platforiem pre spoluprácu akademickej obce, štátu a priemyslu „a podnikov remesiel, služieb a obchodu“ pre tvorbu a aktualizáciu učebných osnov v oblastiach inteligentného priemyslu

Opatrenie č. 9: Celoživotné vzdelávanie – požadujeme doplniť popis opatrenia týmto textom.
• „Využívať potenciál služieb vzdelávania v oblasti nových technológií a moderných materiálov, ktorý existuje v zamestnávateľských organizáciách – profesijných cechoch a združeniach malých podnikateľov. Tieto organizácie majú byť podporované v ich aktivitách ku šíreniu inovačných trendov priamo do výrobnej praxe a praxe služieb. „