LP/2018/376 Zmena Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEP-OPEVS1-2018/001900-001
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Medzirezortné pripomienkové konanie je realizované skráteným postupom z dôvodu potreby urýchlenia procesu čerpania prostriedkov z fondov EÚ a s ohľadom procedúry podľa čl. 30 všeobecného nariadenia, na základe ktorého schváli Európska komisia (EK) žiadosti o zmenu programu čo najskôr, ale najneskôr do troch mesiacov po ich predložení členským štátom, tak aby bolo možné zohľadniť možné pripomienky EK čím bude zabezpečená účinnosť zmeny výkonnostného rámca OP EVS k odpočtu čiastkových cieľov k 31. decembru 2018.
Posledná zmena: 19.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/376
Dátum začiatku MPK: 11.06.2018
Dátum konca MPK: 15.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 11.06.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)