LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu :  4.5.1 Podporiť realizáciu procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.
V odpočte plnenia sú informácie o tom, čo sa za účelom plnenia opatrenia robí. Z nášho pohľadu je hodnotenie neúplné a žiadame MPSVaR ako predkladateľa správy doplniť ju o informácie, ktoré hovoria o kritickej situácii  v oblasti implementácie procesu deisnštitucionalizácie, ktorá nastala a o jej dôsledkoch. 
Odôvodnenie:
Opatrenie a spôsob plnenia na jednej strane umožňuje gestorom a spolupracujúcim subjektom hodnotenie jeho priebehu na úrovni všeobecných vyjadrení (tak, ako tomu je v predkladanej správe) a na strane druhej neumožňuje zainteresovanej verejnosti (aj cieľovej skupine) posúdiť skutočný stav procesu. 
Slovenská republika ratifikovala v roku 2010 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Následne v roku 2011 schválila Vláda SR Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti a príslušné akčné plány. Proces deinštitucionalizácie v sociálnych službách sa aj napriek viacerým implementačným problémom začal postupne realizovať a to predovšetkým prostredníctvom Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie v systéme sociálnych služieb v SR, ktorý bol ukončený v roku 2015 a bol financovaný z predchádzajúceho programového obdobia. 
V súčasnom programovom období aj napriek dobre nastaveným podmienkam a synergii na začiatku programového obdobia sa proces deinštitucionalizácie zastavil a od konca roku 2015 sa v tejto oblasti nedeje žiadna podpora zo strany štátu. Táto skutočnosť viedla k tomu, že v súčasnosti čelíme veľkým problémov v oblasti implementácie procesu deinštitucionalizácie, čoho dôsledkom je aj nedostatočné čerpanie štrukturálnych fondov v tejto oblasti. Nedostatočná synergia medzi IROP a OP ĽZ v oblasti deinštitucionalizácie vedie k tomu, že samotný proces deinštitucionalizácie v SR je ohrozený a tým aj plnenie našich medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru z a viacerých národných stratégií. Napriek tomu, že je zriadená pracovná skupina pre zabezpečenie synergie, za celé súčasné programové obdobie zasadla len 3 krát. 
Na celú problematiku poukazuje podrobne aj štúdia Deinštitucionalizácia sociálnych služieb alebo keď chýba synergia v praxi. Prípadová štúdia pre oblasť synergie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov vypracovaná v rámci národného projektu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. 
Sme toho názoru, že chýbajúca synergia vyústila do nízkeho záujmu o výzvu IROP. Na základe zdôvodnenia, ktoré RO IROP predložil Monitorovaciemu výboru IROP 13. júna 2018, rastie naša obava, že investičné finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu DI nebudú využité na tento účel v plnom rozsahu.